Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
176 Protokół z zebrania gminy karaimskiej w Trokach z 1926 document Troki 1926-01-06
177 Przekazanie przez Adama i Helenę Soroków gruntu Tomaszowi Janowi Soroce w mieście Trokach Adam Soroka, Helena Soroka document Troki 1672-10-20
178 Przysięga Arona Ławrynowicza, szkolnika karaimskiej szkoły nowomiejskiej dana w związku z liczeniem głów męskich i żeńskich do podatku pogłównego za rok 1676 Aron Ławrynowicz official correspondence Nowe Miasto 1676
179 Przysięga Samuela Łabanosa, że Aron i Zachariasz Krogelewicz zapłacili pogłówne w 1787 Samuel Łabanos document 1787
180 Przywileje mostowe miasta Troki (spis z lat 1570-1776) document Troki 1776
181 Przywilej konfirmacyjny, na mocy którego król transumował i potwierdzał przywileje nadane przez jego poprzedników mieszczanom i Karaimom trockim Michał Korybut Wiśniowiecki document Warszawa 1670-03-31
182 Przywilej konfirmujący przywilej Stefana Batorego z dnia 15 maja 1579 zatwierdzający dawne prawa i przywileje mieszczan trockich Jan III Sobieski document Warszawa 1677-01-15
183 Przywilej Władysława IV nakazujący Wojewodzie Trockiemu Aleksandrowi Słuszcze by dopilnował on nie naruszania praw Karaimów w Trokach i nie dopuszczał Żydów do osiedlanie się i handlowania w Trokach na prawach posiadanych przez Karaimów Władysław IV Waza document Warszawa 1646-12-03
184 Przywilej Zygmunta Augusta skierowany do wojewody trockiego Mikołaja Radziwiłła o tym, że Karaimi i chrześcijańscy mieszczanie troccy są zwolnieni od dawania podwód gońcom królewskim, oraz że Tatarzy handlujący w Trokach mają obowiązek płacenia podatków tak jak pozostali mieszkańcy Król Polski Zygmunt August document Wilno 1552-09-13
185 Punkta do ułożenia memoriału od Samuela Łabanosa wójta Karaimów trockich naprzeciw Salomonowi Firkowiczowi, Karaimowi Trockiemu względem nieposłuszeństwa onego document Troki 1789
186 Pytanie o statystykę metryk zgonu document Niemierz 1924-03-14
187 Regestr dokumentów Samuel Łobanos document Troki
188 Regestr dziesięciu porcji z generalnej intraty całej synagogi Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym także część karaimska document 1727-08-07
189 Regestr spisania dusz tak męskich białogłowskich Karaimów nowotrockich w tymże mieście znajdujących się document Troki 1799-07-12
190 Rejestr korespondencji wychodzącej Trockiej Karaimskiej Synagogi document 1908-08-01 — 1914-03-21
191 Różne dokumenty, zaświadczenia i notatki dotyczące spraw finansowych document Wilno, Troki 1918 — 1923
192 Šapšalo Serajos fondo apžvalga St. Zemliekcėnė, Halina Kobeckaitė document Wilno 1989-06-05
193 Simono Firkovičiaus karaimiškų rankraščių kolekcija Danutė Labanauskienė document Wilno 2002
194 Skarga Karaimów przeciwko Żydom, którzy przyjeżdżają do Trok handlować document Troki XVIII w.
195 Skarga Karaimów trockich na plebana Bagieńskiego, że zabrania im najmowania służących chrześcijańskich document Troki koniec XVIII w.
196 Skarga wójta karaimskiego przeciwko Żydom w Brześciu, że przybył on na waad jako przedstawiciel karaimów litewskich, a Żydzi nie przybyli Samuel Abramowicz Łabanos document [Troki] 1719-02-05
197 Spis członków Karaimskiej Gminy wyznaniowej w Trokach uprawnionych do głosowania i wyboru członków zarządu tejże gminy document Troki 1936-12-01
198 Spis inwentarzowy kienesy wileńskiej document Wilno 1929
199 Spis przywilejów i innych dokumentów dla Karaimów trockich z lat 1442-1677 document Troki 1671-04-08
200 Spis rewizyjny Karaimów z Nowego Miasta S. Grogulewicz document Nowe Miasto 1869-08-19

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.