Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
76 Pismo potwierdzające otrzymanie kwoty zastawnej od Abrahama Łobanosowicza i Zachariasza Symonowicza Helena z Naruszewiczów Kijańska document Troki 1750-06-01
77 Pismo potwierdzające prawo posiadania chrześcijańskiej służby przez Karaimów, z wyłączeniem chrześcijańskich mamek Razmus Bohdanowicz document Troki 1550 — 1566
78 Pismo Stefana Woropajewicza, namiestnika trockiego, aby nie mieszał się w sprawy sądowe karaimskie Konstanty Ostrogski official correspondence Wilno 1529
79 Pismo Tadeusza Ogińskiego, wojewody trockiego, do Karaimów w Wielkiego Księstwa Litewskiego wzywające do rozwiązania sporów wewnętrznych i przestrzegania przywilejów królewskich. Tadeusz Ogiński document Mołodeczno 1774-01-06
80 Pismo Wiktora Władyczko, w którym przekazuje 4 działki w Trokach Wiktor Władyczko document 1766-09-20
81 Pismo Wiktora Władyczko, w którym przekazuje 4 działki w Trokach Wiktor Władyczko document 1766-09-20
82 Pismo wojewody trockiego Mikołaja Radziwiłła zatwierdzające wybór wójta karaimskiego Abrahama Danielewicza Mikołaj Juriewicz Radziwiłł document Międzyrzecze 1553-08-23
83 Pismo wojewody trockiego Olbrachta Martynowicza Gasztołta Olbracht Martynowicz Gasztołt document Troki 1519-04-05
84 Pismo wojewody trockiego Stefana Zbaraskiego o zatwierdzeniu wyboru wójta karaimskiego Ilkana Isakowicza. Stefan Zbaraski document Grodno 1568-08-29
85 Pismo w sprawie obowiązku budowy i napraw mostu na Galwie przez wszystkich mieszkańców Trok posiadających domy Stefan Batory document Wilno 1584-04-04
86 Pismo w sprawie pozwu sądowego przeciwko Hirszowi Jakubowiczowi i Natanowi Mojżeszowiczowi za samowolę i szykany związane z nienależnym podatkiem pogłównym Michał Kobiecki, Abraham Ezejakowicz document Troki 1667-10-14
87 Pismo w sprawie pożyczki od Antoniego Władyczki i oddania w zastaw 4 parceli w Trokach Abraham Łabanosowicz, wójt, Marek Szpakowski, szkolnik, Dawid Izaakowicz, syndyk, Zachariasz Symonowicz, syndyk, Marek Laurecki, Marek Kobecki, Szymon Izakowicz, Michał Symonowicz, Zachariasz Roiecki document Troki 1754-01-15
88 Pismo w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Rady Miejskiej Trok zmieniającej nazwę ulicy Kowieńskiej na Karaimską Ułłu Hazzan Karaimski document 1930-11-11
89 Pismo w sprawie zwolnienia od rekwizycji domu lekarza Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Abrahama Moszkiewicza z Poswola Michał Serwacy Korybuth Wiszniowiecki document Szadów 1706
90 Pismo zobowiązujące wojewodę trockiego Stefana Zbaraskiego, aby przestrzegał przywileje wydane Karaimom trockim i respektował prawo wójta karaimskiego do prowadzenia spraw pomiędzy Karaimami Król Polski Zygmunt August, Michaiło Garaburda document Warszawa 1570-06-26
91 Pokwitowania na otrzymane od Karaimów sumy podatków pogłównego za 1732 i 1733 r Paweł Joachim Izbicki document 1733
92 Pokwitowanie wójta nowomiejskiego Jana Wojtkiewicza dla Abrahama Łabanosowicza w sprawie wartości i wagi prezentowanego lnu Jan Wojtkiewicz document Nowe Miasto 1755-04-16
93 Pokwitowanie za zapłacone przez Karaimów nowomiejskich podatki na rzecz konfederatów document 1769-12-10
94 Polecenie króla Zygmunta Starego dla wojewody trockiego Grzegorza Ościka u sprawie między chrześcijanami i Karaimami trockimi król polski Zygmunt I Stary document Wilno 1514-04-24
95 Polecenie od Trockiego Karaimskiego Hachana w Trokach skierowana do hazzana Izaaka-Bogusława Firkowicza o udzielenie ślubu w St. Petersburgu Noe Robaczewskiemu i Zuzannie Jutkiewicz Romuald Kobecki document St. Petersburg 1906-08-02
96 Postanowienia w sprawie płacenia podatku rekruckiego przez Karaimów łuckich i współpracy z władzami państwowymi document 1795 — 1854
97 Postanowienie dotyczące terminu poboru zaległych podatków od mieszczan trockich Kraimów, Tatarów Marcyjan Kazimierz Teliatowicz document Troki 1679-06-01
98 Postanowienie regimentarza W.X.L. Kazimierza Aleksandra Pocieja skierowane do kapitana Putkamera w sprawie czterech domostw karaimskich zwolnionych z hiberny Kazimierz Pociej document Wilno 1716-01-27
99 Postanowienie rotmistrza województwa trockiego Macieja Tańskiego w sprawie sporu o finansowanie wojska Maciej Tański document Troki 1752-09-16
100 Postanowienie sądu komisarskiego w sprawie niezapłaconego podatku pogłównego przez Karaimów Jarosz Szaszewicz document Wilno 1669-02-23

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.